Umre Programlarında Ziyâret Edilen Bazı Mekânlar

Gerek hacca, gerekse umreye gidenlerin, Sevgili Peygamberimiz ile Eshâb-ı kirâm hazerâtının nice hâtıralarını barındıran bazı mekânları ziyâret etmeye can attıklarını görüyoruz. Bu mekânları kısa kısa şöyle zikredebiliriz:

MEKKE-İ MÜKERREME’DEKİ BAZI ZİYÂRET YERLERİ 

1- PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV: Ka’be-i Muazzama’nın “Bâbü’s-Selâm” denilen kapısı tarafındadır. Bu binâ, şu an i’tibâriyle “Kütüphâne” olarak kullanılmaktadır.

2- CEBEL-İ NÛR (VE HİRÂ MAĞARASI): Mekke şehrinin kuzey doğusunda Mekke şehir merkezi ile Minâ arasındadır. Sevgili Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır.

3- SEVR DAĞI [VE MAĞARASI]: Mekke şehrinin güneyinde Arafât’a giden yola yakındır. Peygamberimizin Ebû Bekir efendimizle birlikte Medîne-i münevvere’ye hicret ederlerken müşriklerin şerrinden saklandıkları mağaranın bulunduğu dağdır.

4- MEKKE KABRİSTANI [CENNETÜ’L-MUALLÂ]: Mekke şehrinin en eski mezarlığıdır. Peygamberimizin ilk hanımı Hazret-i Hatice annemiz başta olmak üzere, takrîben 10.000 sahâbe-i kirâm yatmaktadır.

5- CİN MESCİDİ: Cin sûresinin nazil olduğu yer olup buraya inşâ edilen bir câmidir. Cinnîler burada Sevgili Peygamberimizi Kur’ân-ı kerîm okurken dinlemişler ve îmân ederek müslümân olmuşlardır.

6- ARAFÂT [VE CEBELÜ’R-RAHME]: Mekke şehrine takrîben 30 km. uzaklıkta bulunan Arafât vâdîsi, haccın üç farzından biri olan vakfenin yapıldığı yerdir. Sevgili Peygamberimiz, “Vedâ’ Haccı”ndaki vakfesini, buranın eteğinde bulunan küçük bir dağ /tepe olan “Cebelü’r-Rahme”de yapmıştır.

7- MÜZDELİFE VE EL-MEŞ’ARU’L-HARÂM İSİMLİ MESCİD; 8- MİNÂ VE CEMERÂT, MESCİD-İ HÎF [HAYF] İLE 9- CEBEL-İ EBÎ KUBEYS’ten herbirinin de İslâm târihinde birçok hâtıraları vardır.

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DEKİ ZİYÂRET YERLERİ 

1- KUBÂ MESCİDİ: Peygamber Efendimizin hicret esnâsında Medîneye varmadan önce konakladıkları yerdir. İslâm âleminde cemâatle namaz kılmak üzere yapılan ilk mesciddir.

2- MESCİD-İ CUM’A [Cuma mescidi]: Hicret esnâsında [Kubâ’dan Medîne’ye giderken] Cuma sûresinin nâzil olup Cuma namazının farz kılındığı bu yerde, ilk defa Peygamberimiz ve Sahâbîler tarafından Cuma namazı kılındı.

3- MESCİD-İ KIBLETEYN [İki kıbleli mescid]: Benî Seleme Yurdu’ndaki bu mescid, müslümânların iki kıbleli olan tek mescidleridir. Daha önce müslümânların Mescid-i aksâ istikâmeti olan kıbleleri, hicretten 18 ay sonra Şa’bân ayının 15’inde gelen vahiy ile [Bakara sûresinin 144. âyeti ile] değiştirilip Mescid-i Harâma çevrildi. Peygamberimiz Kudüs’e yönelik olarak kıldırdığı ikindi namazının [öğle namazı rivâyeti de var] son iki rek’atını namazı bozmadan Ka’be-i şerîfeye yönelerek tamâmladı.

4- MESÂCİD-İ SEB’A [Yedi mescidler]: Hendek savaşının cereyân ettiği yerde birbirlerine yakın yedi küçük mescid yapılmıştır. 

5- CENNETÜ’L-BAKÎ’ [Medîne Kabristânı]: Medîneli müslümânların kurdukları ilk mezarlıktır. Mescid-i Nebevî’nin doğu tarafındadır. Bu kabristanda on bine yakın sahâbe-i kirâm gömülüdür. Başta Sevgili Peygamberimizin mübârek zevceleri, sevgili kızları ve torunu Hazret-i Hasan, damadı Hazret-i Osmân, Peygamberimizin amcası Hazret-i Abbâs, halası Hazret-i Safiye [diğer iki halası da buradadır], en küçük oğlu Hazret-i İbrahim…..olmak üzere [daha nice İslâm büyükleri] burada mefdûndur.

6- UHUD DAĞI VE ŞEHİDLİĞİ: Uhud dağı Medine’nin 5 km. kadar kuzeyindedir. [Hazret-i Hârûn Peygamberin burada gömülü olması, buraya ayrı bir kıymet kazandırmaktadır.] Hicretin üçüncü yılında müslümânlarla müşrikler arasında burada büyük bir savaş yapılmıştır. Başta Sevgili Peygamberimizin mübârek amcası Hazret-i Hamza olmak üzere, Eshâb-ı Kirâmdan 70 kişi şehîd olmuş ve bu dağın eteklerine gömülmüşlerdir.