Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu Münâsebetiyle

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde, uzun zamandan beri, Sevgili Peygamberimiz yanında, Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hoca Ahmed Yesevî, Yûnus Emre, Hünkâr Hâcı Bektâş-ı Velî, İmâm-ı Buhârî, İmâm-ı Mâtürîdî…..gibi birçok İslâm büyüğü hakkında, hem de defalarca, anma merâsimleri, millî ve beynelmilel çapta sempozyumlar tertiplenmiştir. Burada hepsinden bahsetmemiz mümkün değil. Ama yakın zamanda yapılan toplantılardan birkaç misâl verip esâs mevzûumuza geçelim.

11-13 Haziran 2010 târihleri arasında, doğudaki serhat ilimiz Van’da, Van Müftülüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi tarafından müştereken “I. Uluslararası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu” tertip edilmişti.

24-26 Mayıs 2013 târihlerinde de, yine Doğu Anadolu’muzun şirin ili Hakkâri’de “Uluslararası Seyyid Tâhâ-i Hakkârî Sempozyumu” düzenlenmişti. Bendeniz, her ikisine de katılmış ve ikincisinde bir tebliğ de sunmuştum.

[Son 2-3 sene zarfında Türkiye’de başka ilim adamları hakkında da bazı Uluslararası sempozyumlar yapılmıştır. Meselâ İstanbul’da yapılan “Uluslararası İmâm-ı Gazâlî Sempozyumu” ile Gaziantep’te tertiplenen “Uluslararası Bedreddîn Aynî Sempozyumu”nu bu meyânda sayabiliriz.]

Yukarıda mezkûr iki “Silsile-i Aliyye” büyüğünden sonra şimdi de, İstanbul’un ma’nevî sultânı, Mihmândâr-ı Resûlillah Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (radıyallahü anh) kurbunda, yeni bir hicrî-kamerî yılın [1435 senesinin], ilk ayında [Muharrem-i harâm ayında], yurtiçi ve yurtdışından, sâhanın uzmanı olan akademisyenlerle, sâdece Türkiye’de ve Türk Cumhûriyetlerinde değil, İslâm âleminde, hattâ bütün dünyâda ilk defa olarak Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu”nun tertiplenmesi teşekküre lâyıktır.

İslâm dünyâsında, daha ziyâde Mektûbât” isimli eseriyle tanınan ve eserleri asırlardan beri sevilerek okunan İmâm-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruh) daha iyi tanınması ve mesajının hâtırlanması için, İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında uluslararası katılımlı bilimsel bir sempozyum düzenlenmiştir.

30 yurt içinden, 10 da yurtdışından [Hindistân, Pakistân, Özbekistân, Mali, Yeni Zelenda, Makedonya, İtalya…..gibi ülkelerden] akademisyen ve araştırmacıların katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumda, İmâm-ı Rabbânî’nin hayâtı, eserleri, fikirleri, tesîrleri ve mücâdelesi enine-boyuna ele alınıp anlatılmıştır. [Bu meyânda, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin  torunlarından, Serhend’deki Dergâh’ta görevli Zübeyr Efendi de teşrîf etmiştir. Ayrıca başka ülkelerden gelenler de olmuştur.]

 “Haliç Kongre Merkezi”nde mübârek Cuma günü, Kur’ân-ı kerîm kırâatıyla başlayıp “Üsküdar Kongre ve Kültür Merkezi”nde Cumartesi ve Pazar günlerinde devâmeden Sempoyzuma, Cumhurbaşkanı ile Başbabakan’ın telgraf göndermeleri, TBMM Başkanı ile bir Başbakan Yardımcısı’nın ve Diyânet İşleri Başkanı’nın bizzât katılmaları ve birer konuşma yapmaları, eski ve yeni milletvekillerinden, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından, cemiyetin her kesiminden, her partiden, her meslekten insanların iştirâkleri, İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi aleyh)’in ne kadar çok sevilip sayıldığının bir göstergesi olmuştur.

Açılış, yedi oturum ve değerlendirme toplantısı olmak üzere dokuz celsede icrâ edilen sempozyumdaki oturumlarda, İmâm-ı Rabbânî’nin Dönemi, Hayâtı, Eserleri yanında Dînî, Tasavvufî ve İlmî Görüşleri ele alınmış, Anadolu’daki ve Anadolu Dışındaki Tesirlerine temâs edilmiştir.

 “Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı” ve “İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)” ve “İlmî Araştırmalar Vakfı (İLAM)” yöneticileri, bu Sempozyuma katkıda bulunan “Üsküdar Belediyesi” ve “Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi” yetkilileri, az veya çok, maddî-manevî emeği geçen her kurum ve kuruluş ile katılan herkes teşekkürü haketmektedir.