Mubarek Kadir Gecesinin Fazileti

Bugün (29 Kasım), mübarek Ramazan ayının 24. günüdür. Takvimlerde, 1 Aralık (26 Ramazan-ı şerif) Pazar’ı 2 Aralık (27 Ramazanü’l-mübarek) Pazartesi’ye bağlayan gecenin “Kadir Gecesi” olduğu yazılıdır.

Bilindiği üzere, bazı mekanlar emsaline göre daha mukaddes, bazı insanlar akranına nisbetle daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran çok daha kudsi, mukaddes ve mübarektir. Daha önceki kandil yazılarımızda, mukaddes mekanlar ile muhterem insanlara çeşitli misaller vermiş olduğumuz içinburada onları tekrar etmeyeceğiz.

Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demek olan “mübarek” sıfatıyle sıfatlanan ve İslam dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar, daha önce de belirttiğimiz gibi, hicri-kameri sene içerisindeki sırasına göre, 1 Muharrem, 10 Muharrem (Aşure gecesi), Mevlid, Regaib, Mi’rac, Berat, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleridir.

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara kıymet vermiş, bu gece, gün ve aylardaki duâ, tevbe, namaz ve oruç gibi ibadetleri kabul edeceğini bildirmiştir. Aslında Cenab-ı Hak, kullarının çok ibadet yapmaları, duâ ve tevbe etmeleri için böyle gece, gün ve ayları birer sebep kılmıştır.

İçerisinde “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerinin bulunduğu ve Adem aleyhisselam’dan beri kıymetli olan Recep ayı ve “Berât” kandilinin bulunduğu Şa’ban ayı geçmiş, şimdi ise ayların sultanı diye anılan Ramazan ayı da bitmek üzeredir.

Üç ayların 3.sü, kameri ayların ise 9.su olan Ramazan ayı, bütünü itibariyle çok kıymetli ve şereflidir. Ramazan ayında yapılan bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farz ibadetlere verilen sevap gibidir. Bu ayda iyi iş ve ibadet yapabilenlere, bütün sene boyunca da bu işleri yapmak nasip olur. İçerisinde  Kur’an-ı kerimin vahyedilmeğe başladığı Kadir gecesi bu ay içindedir ki, o gecenin bin aydan hayırlı olduğu bizzat Allahü teâlâ tarafından beyan buyurulmuştur. Kur’an-ı Kerim, Resulullah Efendimize bu gece gelmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de medhedilen en kıymetli gecedir. İmam-ı Şafii, Kadir gecesi Ramazan-ı şerif ayının 17. gecesi, İmam-ı A’zam Ebu Hanife ise, 27. gecesi olması çok vaki olur demişlerdir.

Hadis-i şeriflerde, Kadir gecesinin, Ramazan ayının son on gecesinde yani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca: “Kadir gecesini, Ramazan ayının son on gününde arayınız” buyurmuşlardır. Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir gecesini Ramazan ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır.

Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü, bin aydan daha faziletli, kıymetli, hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de Kadir suresinde açıkça bildirilmektedir. Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise, yine yakut taşı diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, bu gece de diğer normal gecelerden çok üstündür.

Bir gün Peygamber efendimiz, önceki ümmetlerden bir mü’minin, 1.000 (bin) ay, durmadan, gece-gündüz Allah yolunda cihad ettiğini anlatınca, orada hazır bulunan Eshab-ı Kiramdan bazıları:

“Biz, bu kısa ömrümüzle buna nasıl kavuşuruz? O mü’minin yaptığı bu ibadeti nasıl yapabiliriz? Ömrümüz buna zaten yetmez” dediler. İşte bu sırada Cebrail aleyhisselam, Peygamberimize Kadir suresini getirdi. Böylece Allahü teala, Muhammed aleyhissalamın ümmetine, önceki ümmetlerin bin ayda, takriben 83 (seksen üç) senede yaptıkları ibadetlerin sevabını, bir gecede ihsan etmektedir. İşte Kadir gecesi, böyle kıymetli, şerefli, mübarek bir gecedir. Hatta Eshab-ı kiram, Kadir gecesinin bin aydan daha kıymetli, hayırlı olduğu Kur’an-ı kerimde bildirilince, o kadar sevinmişlerdir ki, bir başka şeye bu kadar sevinmemişlerdir.

Her müslüman, onbir ayın sultanı olan Ramazan ayını ve bin aydan daha hayırlı, kıymetli olan Kadir gecesini bir ganimet bilmeli, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Bu gecede çok tevbe ve istiğfar etmeli, Allahü tealaya münacat, tazarru ve niyazda bulunmalı, yalvarıp yakarmalıdır. Tesbih, tahmid, tekbir, tehlil ve benzeri her çeşit zikir, fikir ve şükürle meşgul olmalıdır. Kaza namazı borcu olanlar, kaza namazları kılmalıdır. Kur’an-ı kerim okumalı, sevabını da ölülerimizin ruhlarına göndermelidir. Peygamber efendimize salat ü selam okumalıdır. Ana-baba, diğer yakın akraba ziyaret edilmeli veya telefonla gönülleri ve duaları alınmalıdır. Fakirler, yetimler sevindirilmeli, sadakalar, hediyeler verilmelidir. Dargınlar, küskünler barışmalıdır. Ayrıca bu vesile ile güzel vatanımızın dirliği, asil milletimizin birliği ve beraberliği, bütün müslümanların ve islam aleminin huzur ve saadeti, bütün insanların da hidayeti için dua etmeliyiz.

            Hepinizin Kadir gecesini candan tebrik eder, sıhhat ve afiyet içerisinde nicelerine kavuşmanızı, Cenab-ı Hak’tan tazarru ve niyaz eyleriz.