İbni Sebe’nin Yalan Ve Demagojileri

İbni Sebe, Ez zühriden gelen rivâyet asılsız ve gerçek dışıdır diyor.

CEVAP

Ehl-i sünnetin hepsi de aslı vardır ve gerçektir diyor. Mezhepsizler gibi, Ebu Hanife’nin hadis alanında hafızası zayıf diyor.

CEVAP

Sadece hanefi mezhebinde olanlar değil, diğer mezheptekiler de ona imam-ı a’zam diyor, en büyük imam diyor. Müsnedi senet olarak kullanılıyor. Ez-zühri bu konuda hangi rivâyetin senedine takılsa yapacağını yapıyor diyor.

CEVAP

Terbiyesizlik bu kadar olur. İmam-ı Zühri gibi büyük bir İslam âlimine ancak bu kadar dil uzatılabilir. Resulullahtan gelen bir rivâyeti nakletmesine tahammül edemiyor. İslam âlimlerini yalancılıkla suçluyor. Ez-zühri ve Urve bin Zübeyr Hz. Ali’ye sataşanlar diyerek iftira ediyor.

CEVAP

İmam-ı Zühri tabiinden büyük bir müctehiddir. Urve bin Zübeyr, Zübeyr bin Avvam’ın ikinci oğlu, Hz. Ebu Bekr’in torunudur. Fukaha-i seba denilen yedi büyük âlimden biridir. Hz. Âişe’den çok hadis-i şerif bildirmiştir. Zübeyr bin Avvam, Hz. Ali’ye karşı savaşan Hz. Aişe validemizin tarafında idi, şehid oldu, aşere-i mübeşşeredendir. Öyle ya ona göre, Hz. Ali ile savaşan herkes Hz. Ali’nin düşmanıdır. Oğlu da düşman sayılır. Zihniyet bozuk olunca, herkesi kendileri gibi yalancı sanıyor.

Şamlı Sadaqa, zayıf ve rivâyetlerine güvenilmez biridir. Ubeydullahın kimliğini tespit edemedik, muhtemelen o da Şamlı diyor.

CEVAP

İbni Sebe görüyorsunuz kimliğini bilmediği birisi için bile, O Şamlı olabilir diyor. Şam’a diş bilemesinin Sebebi, orada, Resulullahın kayınbiraderi valilik yaptığı içindir. İbni Sebe Resulullahın bütün akrabalarına düşmandır.

İbni Sebe, Ehli sünnetin kabul ettiği hadisler için bakın neler diyor:

Senet bakımından perişan ve asılsız. Bize göre bunun sorumlusu İsmail bin Ümeyyedir. İsmail her ne kadar Ehli sünnet hadisçilerinin güvenini kazanmış sika bir ravi ise de, bizce onun Emevi devlet erkanına yakınlığı ile tanınması, ona sabıka olarak yeter de artar bile.

CEVAP

Emevi devletinde vazife alan herkes sabıkalı oluyor, bir de Şamlı ise yandı keten helva. Kendisinin Yahudi olması sabıka olarak yetmiyor sanki? Başka bir ravi için şöyle diyor:

Bu canavar ruhlu adam bile Ehli sünnet hadis hafızlarının sika saydığı, İmamı Ahmed bin Hanbel, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace’nin hadislerini tahric ettiği bir ravidir.

CEVAP

Eğer bu zat, İbni Sebe’nin dediği gibi canavar ruhlu birisi ise, Ehli sünnetin en muteber saydığı hadis âlimleri bunun rivâyetine itibar etmez. İtibar ettiğine göre, bu zat değil, ona iftira eden İbni Sebe canavar ruhludur. İbni Sebe Buhari dahil, Ehli sünnetin bildirdiği bütün hadis kitaplarına muhaliftir. Ehli sünnetin tamamı için diyor ki: (Böyle bir tavır [Mütanın haram olduğunu kabul etmek] insaf ve mantık sahibi birisine yakışır mı?

CEVAP

Yani Ehli sünnet insafsız ve mantıksızdır. Ehli sünnet âlimlerine böyle dil uzatan İbni Sebe ve onun yolunda gidenlere yazıklar olsun. (Devamı var)