Gözleri Harâmdan Korumanın Ehemmiyeti

Eskiden gayr-i müslim Avrupa toplumlarında olan bazı hâdiseler, son zamanlarda, müslümân cemiyetlerde de sıkça görülmeye başladı. Âilede şiddet, darp, yaralama, öldürme, tecâvüz, yuvaların yıkılması, boşanmalar, çeşitli katiller, töre cinâyetleri…..ve benzeri hâdiseler çok fazlalaşmaya başladı.

Bilindiği üzere, İslâmiyet bütün asırlara, bütün coğrafyalara, bütün kavimlere hitâp eden bir dîndir. İyi insanlar da, kötü insanlar da onun muhâtabı olabilirler. İnsanlık hayâtının başından beri, ferdlerin, âilelerin ve cemiyetlerin ahlâklı bir şekilde yaşamaları, birbirlerini sevip-saymaları, kardeşçe yaşamaları, yardımlaşmaları için, aklı başında olan kimseler tarafından çeşitli tedbîrler alınmıştır.

Bütün dînlerde de [tâ Hazret-i Âdem’den beri], 5 şeyin [dînin, aklın, neslin (ırzın, nâmûsun, ahlâkın), nefsin ve malın] korunması emredilmiştir; hâssaten son Peygamber olan Sevgili Peygamberimizin ahkâm-ı İslâmiyyesinde, İslâmın bütün emir ve yasaklarında da bunlar gözetilmiştir.

Bugün, bir cemiyetin ahlâkan bozulmaması için alınabilecek olan bazı tedbîrler üzerinde durmak istiyoruz:

Kur’ân-ı kerîmde meâlen: “Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın” (En’âm, 151)buyurulmuştur.

Buradaki “yaklaşmayın” demek,kıymetli tefsîrlerde belirtildiğine göre, “zinâya götürecek bütün sebeplerden, tüm hareket, söz ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlara bakmayın, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin…..” demektir.İslâmî kitaplarda, yabancı kadınlara bakmanın gözü zayıflattığı, kalbi de kararttığı yazılıdır.

Sevgili Peygamberimiz, hadîs-i şerîflerinde buyurmuştur ki:

“Ey gençler, nâmûsunuzu koruyun, zinâ etmeyin! İyi bilin ki, nâmûsunu koruyana Cennet vardır.” [Hâkim]

“Kötülükten korunmak için, nikâhlı yaşayın ve iffetli olun.” [İbn-i Asâkir]

“Zinâ eden, aynı şeye ma’rûz kalır.” [İbnü’n-Neccâr]

“Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.” [İmâm Ahmed]

“Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olurlar.” [Hâkim]

 [Erkekler, iffetsiz olurlarsa, kendi hanımları, kızları da kötü yola düşebilirler. Çünkü “Eden bulur” ve “Çalma elin kapısını, çalarlar kapını” gibi atasözlerimiz mevcuttur.]

Resûlullah Efendimiz buyurmuştur ki: “Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.” [Mecmau’l-Enhür]

 “Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah la’net etsin.” [Beyhekî] Bir hadîs-i şerîf de şöyledir:

“Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın.” [Râmûzü’l-ehâdîs]

[Fıkıh kitaplarında, “Kadınlar, zarûret olmadıkça nâ-mahrem erkeklerle konuşamaz” kaydı vardır. Hattâ kadınların, Kur’ân-ı kerîm, Mevlid, İlâhî okuyarak seslerini erkeklere duyurmalarının da harâm olduğu bildirilmiştir. [Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekrûh olmaktadır.] (Terğîbü’s-salât, Hadîka)]

Peygamber Efendimiz, “göz zinâsı” hakkında da buyuruyor ki:

“Yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinâsıdır, onu tutmak el zinâsıdır, ona gitmek ise ayakların zinâsıdır.” [Rıyâdu’n-Nâsıhîn]

“Tibyân Tefsîri”nde, “Mümtehine sûresi”nin 12. âyetinin açıklaması yapılırken deniyor ki: Peygamber Efendimiz, kendisi ile bîat edilirken hiçbir yabancı [nâ-mahrem] kadınla müsâfeha yapmamıştır. Hazret-i Âişe dedi ki:

“Peygamber Efendimizin kadınlarla bîati söz ile idi. Onun eli, hiçbir yabancı kadının eline değmemiştir.” [Müslim]

İmâm-ı Rabbânîhazretleri de buyuruyor ki:

“Peygamber Efendimiz, erkeklerle müsâfeha ederek sözleştikten sonra, kadınlarla da sözleşme yaptı. Kadınların bîati yalnız söz ile oldu. Mübârek eli kadınların eline dokunmadı.” [Mektûbât-ı Rabbâniyye, III, 41. mektûb]

Diğer bazı hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Gözün zinâsı harâma [nâ-mahreme] bakmak, dilin zinâsı fuhuş konuşmaktır.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd]

“Bir yabancı kadını görüp de, Allah’tan korkarak, başını ondan çevirene, Allahü teâlâ, ibâdetlerin tadını duyurur.” [Ebû Dâvûd, İmâm Ahmed, Hâkim]

“Gözler zinâ eder, eller zinâ eder, ayaklar zinâ eder, ferc zinâ eder.” [Ahmed, Taberânî]

“Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp Cehenneme atılır.” [Mecmau’l-Enhür]

“Harâma bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.” [İsfehânî]

“Yabancı kadını görünce, yüzünüzü ondan ayırın! Ansızın görmek günâh olmaz ise de, tekrâr bakmak günâh olur.” [Ebû Dâvûd, Dârimî]

“Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günâhtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan daha günâhtır.” [Taberânî]

 [İnşâallah yarın da, aynı konuya devâm edelim.]