Bu Senenin “Üç Ay”ları Da Başladı

Mübârek “üç ay”ların birincisi, her ümmetin saygı gösterdiği, içerisinde muhârebe etmenin günâh olduğu, Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli bir ay olan ve “mu’azzam, muhterem, kıymetli” demek olan “Recebü’l-ferd” ayı, bu sene, 20 Nisan 2015 [01 Receb 1436] Pazartesi günü başlamıştır.

Halkımız arasında “Üç Ay”lar diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır.

İslâm âlimlerinin kitaplarında, içerisinde mübârek “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerini barındıran ve Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli, hürmet edilen bir ay olan “Recebü’l-ferd” ayının afv ve mağfirete, bu ayı ta’kîb eden “Şa’bânü’l-muazzam” ayının şefâate, “Ramazanü’l-mübârek” ayının da sevâpların kat kat verilmesine mahsûs aylar olduğu bildirilmiştir.

Yine Recep ayının tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; Şa’bân ayının muhabbet ve hizmet ayı; üç ayların üçüncüsü ve bütün ayların da sultânı olan Ramazân ayının ise yakınlık ve ni’met ayı olduğu ifâde edilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz, Receb-i şerîf ayının başında, “Ey Allah’ım! Receb ve Şa’bân aylarında bize bereketler ihsân eyle, [bu ayları bizlere bereketli kıl] ve bizi Ramazân ayına da ulaştır” meâlindeduâ buyururlardı. [Cenâb-ı Hakk’tan, bu aylarda, bizlere de bereketler lutfetmesini ve ayların sultânı olan “Ramazânü’l-mübârek” ayına da ulaştırmasını hâlisâne diliyoruz.]

Receb ayı, 4 harâm [ya’nî dört kıymetli, hürmete lâyık] aydan biridir. Bir âyet-i kerîme meâli şöyledir: “Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, harâm [hürmetli] olan aylardır…..” [Tevbe, 36]

Sevgili Peygamberimiz de, bazı hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlardır ki:

“Harâm aylar: Muharrem, Receb, Zilka’de ve Zilhicce aylarıdır.” [İbn-i Cerîr]

“Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.” [Gunyetü’t-tâlibîn]

“Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar kavuşurlar/girerler.” [Deylemî]

“Receb ayında, takvâ üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbî, onu mağfiret et” derler.”

Yine diğer bazı hadîs-i şerîflerde buyurulmuştur ki:

“Bir gün Receb-i şerîfin başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in tamâmında oruç tutmuş gibi sevâb verilir.” [Miftâhu’l-cenne]

“Allahü teâlâ, Receb ayında hasenâtı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennemin 7 kapısı kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münâdî, ‘Geçmiş günâhların afv oldu’ der.  Allahü teâlâ, Nûh aleyhisselâma Receb ayında gemiye binmesini emretti. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere de oruç tutmalarını emretti.” [Taberânî]