Allahü Teâlâ Kimleri Sever, Kimleri Sevmez?

Hemen makâlemizin başında ifâde edelim ki, müslümânlık, sevgi, kardeşlik, afv, mağfiret ve güzel ahlâk dînidir. Kur’ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İslâm târihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Sevgi hakkındaki pekçok âyet-i kerîmeden sâdece birkaçının meâlini sizlere takdîm edelim:

Allahü (teâlâ) şu kimseleri sever:

“Allahü (teâlâ) iyilik edenleri sever.” [Bakara, 195]

“[Ey Habîbim, yahûdî ve hıristiyânlara] de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı affetsin…” [Âl-i İmrân, 31]

“Allahü (teâlâ) ihsân edenleri sever.” [Âl-i İmrân, 134]

“Allahü (teâlâ) sabredenleri sever.” [Âl-i İmrân, 146]

“Allahü (teâlâ) adâlet edenleri sever.” [Mâide, 42]

Tabîî ki, bu konuda daha birçok âyet-i kerîme zikredilebilir. Biz burada “zikr-i cüz’ irâde-i kül” [ya’nî parçayı zikredip bütünü kasdetme] kâidesini uygulamış olduk.

Ama Allahü teâlâ şu kimseleri sevmez:

“Allahü (teâlâ) zâlimleri sevmez.” [Âl-i İmrân, 57]

“Allahü (teâlâ) çirkin sözün açıklanmasını sevmez.” [Nisâ, 148]

“Allahü (teâlâ) fesâtçıları sevmez.” [Mâide, 64]

“Allahü (teâlâ) isrâf edenleri sevmez.” [En’âm, 141]

“Allahü (teâlâ) kibirlenenleri sevmez.” [Nahl, 23]

Bunlara benzer başka âyet-i kerîmeler de mevcuttur.

Hadis-i şeriflerde sevgi hakkında buyuruldu ki:

“Allahü teâlâ cemîldir [güzeldir], cemâl sâhiplerini sever.” [Müslim]

“Allah tektir, teke riâyet edeni sever.” [Beyhekî]

“Allahü teâlâyı seven hayâ sâhibi olur.” [Râmûzü’l-Ehâdîs]

“Seven kişi, sevdiği ile berâberdir.” [Buhârî]

“Âşık olup, sevgisini gizleyen ve iffetini muhâfaza eden, şehîd olarak ölür.” [Hatîb Bağdâdî]

“İyiliği ve iyilik edeni sevin!” [Ebu’ş-şeyh]

“Kendisi için sevdiğini [istediğini, arzû ettiğini] arkadaşı için sevmeyen [istemeyen, arzû etmeyen kâmil] mü’min olamaz.” [Buhârî]

“Allahü teâlâ, komşusuna ve zimmîlere zulmedeni sevmez.” [Deylemî]

“Mü’min olmadıkça Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de [kâmil] mü’min olamazsınız. Yaptığınız takdîrde, sevişeceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” [Müslim]

“Hediyeleşiniz ki sevişesiniz.”

“Allah indinde en sevgili kimseler, ahlâkça en güzel olanlardır. Bunlar, başkaları ile ülfet ederler, kendileri ile de kolayca ülfet olunur. Allahü teâlânın sevmediği kimseler ise, lâf taşıyanlar, kusûr araştıranlar, iki kişinin arasını açanlardır.” [Hatîb Bağdâdî]

Sevgi konusunda bazı misâller zikretmiş bulunmaktayız. Önemli olan bunlarla amel etmektir.